Trulli

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان ها مدیریت کند وهدف آن این است که سازمانی که این استاندارد را پیاده سازی و اجرا می کند، متعهد شود محصولی تولید کند که ثبات کیفیت را دارا باشد و نانو پارس از سال 2013 موفق به دریافت این گواهینامه گردیده است.

Trulli

استاندارد ایزو 10004 یک راهنمای عمومی برای اندازه گیری میزان رضایت مشتریان می باشد. و نانو پارس از سال 2013 موفق به دریافت این گواهینامه گردیده است.

این استاندارد شاخص رضایت مشتریان می باشد که شاخصی مطلوب و آمیخته از پارامتر های مختلف برای اندازه گیری رضایت مشتریان می باشد. که این شاخص ها به طور کلی عبارت اند از :
• نحوه تقسیم بندی مشتریان
• انواع مشتری ها از دید استاندارد
• نحوه نظرسنجی از مشتریان ( روش های نظرسنجی مستقیم و غیرمستقیم)
• توضیح انواع روش های نظرسنجی