محدودیت مسئولیت (Disclaimer)

فقط بازدید کنندگان مسلط به خواندن متون فارسی مجاز به بازدید از صفحات یا تکمیل و ارسال فرمهای سایت می باشند. این سایت در قبال مطالب ، نرم افزار ها ، فرمها ، تصاویر و بطور کلی محتویات سایت از هر نوع و به هر شکل پویا یا ایستا هیچگونه تعهد یا تضمینی از نظر کیفیت عملکرد یا صحت مطالب در قبال بازدیدکنندگان و مشتریان نداشته و بازدید کننده با مسئولیت خود اقدام به مطالعه ، بازدید یا اجرای آنها خواهد نمود.

کلیه پیوندها ، علائم و اسامی بکار رفته متعلق به اشخاص ثالث و سایتهای دیگر تنها به منظور اطلاع رسانی یا رجوع به مالک اصلی آنها بکار رفته و حقوق این اسامی برای ثبت کنندگان آنها محفوظ است. این شرکت هیچگونه ادعایی در ارتباط با نمایندگی ، کارگزاری یا همکاری تجاری با آنها را نداشته و مسئولیتی ناشی از عدم عمل به تعهدات یا کیفیت خدمات آنها را بر عهده نخواهد داشت.

کلیه مطالب منتشره ، محتویات سایت و پیوندها موجود با توجه به حد اکثر توانایی و امکانات تحقیقاتی سایت در زمان انتشار کامل و صحیح می باشد و نهایت کوشش در بروز رساندن این اطلاعات بکار گرفته خواهد شد، لیکن با توجه به اختیار سایتها در تغییر مطالب یا رویه های خود در هر زمان و بدون اعلان قبلی تضمینی در این خصوص ارائه نخواهد شد.

بازدید کننده در هر بازدید موظف به کسب اطلاعات از تغییرات حاصل شده در هر یک از رویه های سایت و شرایط و تعهدات مربوط به بازدید از سایت و هریک از خدمات می باشد. ادامه بازدید ، مراجعه مجدد و هرگونه استفاده از مطالب و خدمات به منزله پذیرش این مفاد و تغییرات آنها تلقی خواهد شد. لیکن عدم کسب آگاهی توسط بازدید کننده موجب رفع مسئولیتهای ناشی از این مفاد نخواهد بود.

لطفا در صورت تردید در مفاد شرایط و تعهدات یا وجود هرگونه سوال در ارتباط با رویه ها و مطالب سایت با پست الکترونیکی info@nanopars.com مکاتبه نمایید.