جهت واریز وجه از طریق شماره حساب های زیز اقدام نمایید:

نام دارنده حساب : حمید میرزابیگی خامنه

شماره حساب : ۱۶۵۸۲۴۵۳۵۲۷۵۲

شماره کارت : ۱۱۷۷-۱۰۷۵-۸۵۱۰-۵۰۵۷

تذکر : پس از انتقال وجه شماره پیگیری به همراه مبلغ پرداختی را از طریق تیکت برای همکاران ما ارسال فرمایید.